Recent content by Hugo

Join our IFL MMO All-Stars Facebook Group

  1. Hugo

    Thủ thuật Redirect 301: Gộp toàn bộ các site hoặc một vài url, lấy backlink?

    301 nên chuyen về đúng link bài hay về thẳng main domain là tốt nhất nhì?
Top